Image default
Tất CảTin Học Văn Phòng

Cách sử dụng hàm TREND – hàm FORECAST trong Excel

1. Hàm TREND

a) Mô tả

– Hàm trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính trong Excel

b) Cú pháp

=TREND(known_y’s, [known_x’s], [new_x’s], [const])

Trong đó:

– known_y’s: Tập giá trị y đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số bắt buộc.

+ Nếu known_y’s nằm trong một cột hoặc hàng đơn lẻ -> mỗi cột hoặc hàng của known_y’s được hiểu là 1 biến số riêng rẽ.

– known_x’s: Tập giá trị x đã biết trong quan hệ y = b*m^x, là tham số bắt buộc.

+ known_x’s có thể bao gồm 1 hoặc nhiều tập biến số.

+ Nếu known_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định là 1 mảng có cùng kích thước với known_y’s

– new_x’s:  Là những giá trị x mới mà bạn muốn hàm trả về các giá trị tương ứng với các giá trị của y.

+ new_x’s phải bao gồm một cột (hàng) cho mỗi biến số độc lập.

+ Nếu new_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định giống như known_x’s.

+ Nếu known_x’s và new_x’s bị bỏ qua -> nó được giả định giống như kích thước của known_y’s.

– const: Giá trị logic xác định giá trị của hằng số b, là giá trị tùy chọn gồm các giá trị sau:

+ const = True hoặc bỏ qua -> b được tính toán bình thường.

+ const = False hoặc bỏ qua -> b = 1 và m được điều chỉnh sao cho: y = m^x.

Chú ý:

– Giá trị các công thức trả về có kiểu công thức mảng -> hàm phải nhập dưới dạng công thức mảng.

– Nếu known_y’s ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Khi nhập các giá trị cho một đối số có quy ước như sau:

+ Dùng dấu phẩy phân cách giữa các giá trị trong cùng 1 hàng.

+ Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa các hàng với nhau.

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FORECAST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

c) Ví dụ

Dự đoán doanh thu tháng 6, 7, 8 dựa vào các tháng trước đó theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

hàm trend

– Tại ô cần tính nhập công thức: =TREND(D5:D10,C5:C10)

hàm trend 1

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

hàm TREND 2

– Bôi đen vùng doanh thu tháng 6, 7, 8 (vùng D11:D13) -> nhấn phím F2:

hàm TREND 3

– Nhấn tổ hợp phím Ctrl +Shift + Enter -> doanh thu dự đoán của tháng 6, 7, 8 là:

hàm TREND 4

2. Hàm FORECAST

a) Mô tả

Hàm thực hiện tính toán hoặc dự đoán 1 giá trị tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện tại sử dụng hồi quy tuyến tính. Trong Excel 2016 hàm này được thay thể bởi hàm FORECAST.LINEAR.

b) Cú pháp

= FORECAST(x, known_y’s, known_x’s)

Trong đó:

– x: Điểm dữ liệu muốn dự đoán một giá trị cho nó, là tham số bắt buộc.

– known_y’s: Mảng phụ thuộc của mảng hay phạm vi dữ liệu.

– known_x’s: Mảng độc lập của mảng hay phạm vi dữ liệu.

Chú ý:

– Nếu x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

– Nếu known_y’s hoặc known_x’s trống hoặc chứa số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A

– Nếu phương sai của known_x’s = 0 -> hàm trả về giá trị lỗi DIV/0!

– Phương trình biến đổi FORECAST là: A+BX trong đó:

Và x, y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x’s) và AVERAGE(known y’s).

c) Ví dụ

Tìm giá trị dự đoán của y biết giá trị x lần lượt là 25

HÀM FORECAST

– Dự đoán giá trị của y biết giá trị của x là 25. Tại ô cần tính nhập công thức: =FORECAST(25,D5:C8,E5:E8)

hàm FORECAST

– Nhấn Enter -> Dự đoán gá trị của y là:

Cách sử dụng hàm FORECAST

Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn. Chúc các bạn thành công!

Related posts

Cách sử dụng iThemes Security để bảo mật WordPress

admin

Đổi màu nền trên Facebook trở lên lạ mắt hơn chỉ vài cú click

admin

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Netflix đơn giản nhất

admin

Leave a Comment